Prachamongkol School

ประวัติโรงเรียนประชามงคลโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            ประวัติโรงเรียนประชามงคล  โรงเรียนประชามงคล  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่ในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแต่  ม.1 – ม.6  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  แผนกพาณิชยการ  สาขาการบัญชี  โดยได้รับความศรัทธาจากผู้ปกครองของนักเรียนหลายจังหวัด ได้ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา  ในปี  2553  โรงเรียนประชามงคลได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)  จากทั่วประเทศ  จำนวน  500  แห่ง  โรงเรียนจึงได้นำหลักสูตรสากลเข้ามาสอนนักเรียน  และนำภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2  ทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนและโรงเรียนสู่สากล  โดยความร่วมมือจากส่วนราชการ  ผู้บริหาร  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  วัด  และชุมชน  ประวัติความเป็นมาของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีพื้นที่  20,625  ไร่  อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติเขาพระฤาษี – เขาบ่อแร่ แปลงที่  2  ครอบคลุมพื้นที่การปกครอง  4  หมู่บ้าน  ของตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ห่างจากเมืองกาญจนบุรีไปทางทิศเหนือ  ระยะทาง  120  กม.  สภาพเป็นที่ราบระหว่างภูเขา

เมื่อวันที่  28  มกราคม  2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกระแสรับสั่งกับนายสุเมธ  ตันติเวชกุล  เลขาธิการ  กปร./เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าที่  พระองค์ทรงทราบว่าพระเทพสิทธิญาณรังสี  จากวัดป่าชัยรังสี  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ได้ไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างดีของให้นมัสการพระเทพสิทธิญาณรังสี  เพื่อช่วยประสาน  และสนับสนุนการดำเนินงานโดยมีการขุดสระน้ำ  การปลูกป่า  การสร้างโรงพยาบาล และการสร้างโรงเรียนมัธยมในพื้นที่

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาที่ดินในพื้นที่บริเวณดังกล่าวให้จำนวนหนึ่ง  และพระราชทานชื่อว่า  “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  โดยพระองค์ทรงเน้นเรื่อง  การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน 

ประวัติโรงเรียนประชามงคล  พระเทพสิทธิญาณรังสี  (พระอาจารย์จันทร์  คเวสโก)  และคณะศิษยานุศิษย์ได้จัดสร้างอาคารเรียน  ที่พัก  เสื้อผ้า  อุปกรณ์การเรียน  และรถยนต์  รับ – ส่ง  นักเรียน  ในระยะแรกใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนมัธยมจันทรวิทยา”  ต่อมาเมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2535  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  ได้พระราชทานนามโรงเรียนว่า  “ประชามงคล”  ซึ่งมีความหมายว่า  “โรงเรียนที่เป็นมงคลของประชาชน”  ประชาชนทั่วประเทศที่ขาดโอกาสที่จะให้ลูกหลานเรียนต่อ  ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาที่โรงเรียนประชามงคลเป็นจำนวนมาก

ในปีการศึกษา  2533  จึงรับนักเรียนรุ่นแรกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 515  คน  เป็นักเรียนประจำ  317 คน  นักเรียนไปกลับ  198 คน  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่  131  ไร่  ตั้งอยู่ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ
จังหวัดกาญจนบุรี  มีอาคารเรียน  3  หลัง  หอจริยธรรม  1  หลัง  อาคารฝึกงาน  1  หลัง  โรงอาหาร  1  หลัง
โรงประกอบอาหาร  3  หลัง  หอนอน  2  หลัง  หอประปาพร้อมระบบกรอง  1  ชุด  หอประชุมโรงพลศึกษา  1  หลัง    บ้านพักครู  30  หลัง  บ้านพักผู้บริหาร  1  หลัง  บ้านพักภารโรง  ห้องน้ำนักเรียนหญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนประชามงคล

 

  1. 2533 – 2534  นายสมบัติ    อำนวย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทรังษี  รักษาการฯ
  2. 2534 – 2535  นายวรดล    แสงอำนาจ  ตำแหน่ง  ครูใหญ่
  3.    2535 – 2536  นายสมหมาย   ปราบสุธา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  4. 2536 – 2539  นายถาวร     ชัยจักร  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  5. 2539 – 2544  นายสนั่น     คล้ายเจ๊ก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  6. 2544 – 2553 นายสมเกียรติ  นวกิจกุล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  7. 2553       นายประดับชาติ  บุญมาก  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
  8.     ปัจจุบัน    นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล  ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล

 

กิจกรรมภายในโรงเรียน

 โรงเรียนประชามงคลจัดกแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งในปีนี้จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา โดยมี ท่าน ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

 โรงเรียนประชามงคล จัดเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เมื่อวันที่ 23 – 25 มกราคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนประชามงคล

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 โรงเรียนประชามงคล รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน  โดยมี นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว  เป็นประธานกรรมการในการประเมินครั้งนี้

Facebook

บุคคล

เกี่ยวกับ
โรงเรียนประชามงคล
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 รูปภาพ
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล

โพสต์มายังเพจ

ทายสิ…มุมนี้ใครจำได้บ้างที่ไหน

รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล

ขอขอบคุณอาจารย์จากมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นม.6ค่ะ

รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล
รูปภาพของ โรงเรียนประชามงคล

มาแล้วจร้ากะเหรี่ยงกาโวของนักเรียนปวช.

รับชม 160 ครั้ง

วันที่เด็กๆรอคอย เรียกน้ำจิ้มก่อนชุด รำรวมใจอาเซียน

รับชม 55 ครั้ง

รับสมัครตามเวลานี้นะค่ะ

โรงเรียนประชามงคล....รับสมัครนักเรียนจ้า

โรงเรียนประชามงคล….รับสมัครนักเรียนจ้า

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558

ภาพค่ายจิตอาสาของนักเรียนปวช.เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา

รูปภาพของ Kru Mol
รูปภาพของ Kru Mol
รูปภาพของ Kru Mol
Kru Mol ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพรู้สึกยินดี

แก๊งค์แสบบำเพ็ญประโยชน์

เก็บตกวิ่งมินิมาราธอนเมื่อวานนี้

รูปภาพของ จักรวรรดิ์ สุขสมัย
รูปภาพของ จักรวรรดิ์ สุขสมัย
รูปภาพของ จักรวรรดิ์ สุขสมัย
รูปภาพของ จักรวรรดิ์ สุขสมัย
รูปภาพของ จักรวรรดิ์ สุขสมัย

วิ่งมินิมาราธอนของโรงเรียประชามงคล

ท่านรองก่องกาญจน์แนะแนวนักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ

รูปภาพของ Kongkarn Ton
รูปภาพของ Kongkarn Ton
รูปภาพของ Kongkarn Ton
รูปภาพของ Kongkarn Ton
รูปภาพของ Kongkarn Ton

ตามล่า…หาลูกค้า….เข้า ปชม.
แนะแนว รร แรก รร.อนุบาลหนองปรือ
เพี้ยง!! 29 คน ไป ปชม. ให้หมดนะลูก